ตารางการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ
ลำดับ รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนวันวัน/เดือน/ปีอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์ผู้ช่วยรายชื่อนักเรียน
1ITS2003เทคนิคการเขียนภาษา PHP ติดต่อฐานข้อมูล MariaDB สำหรับพัฒนาเว็บไซต์องค์กร10 วัน15 ธ.ค. -25 ธ.ค. 2559พ.ท. อุกฤษฏ์ร.อ. สุภาพร-ดูรายชื่อ
2ITD1005การใช้งานระบบสารสนเทศด้านกำลังพล ครั้งที่๑4 วัน9 ม.ค. -12 ม.ค. 2560-ร.อ. สุภาพร-ดูรายชื่อ
3ITS2004เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายของหน่วย10 วัน23 ม.ค. -3 ก.พ. 2560พ.ท. อุกฤษฏ์ร.อ. สุภาพร-ดูรายชื่อ
4ITS2005การออกแบบเว็บไซต์ Joomla10 วัน20 ก.พ. -3 มี.ค. 2560ร.ท. สมโชคร.อ.หญิง อินทิรา-ดูรายชื่อ
5ITS2006การวิเคราะห์โครงการและงบประมาณสำหรับผู้บริหาร เพื่อการตัดสินใจด้วยโปรแกรม Microsoft Project10 วัน20 ก.พ. -3 มี.ค. 2560ร.อ. สุภาพรร.อ. เกียรติคุณ-ดูรายชื่อ
6ITS2007การสร้างสือมัลติมีเดียสำหรับ e-Learning15 วัน6 มี.ค. -24 มี.ค. 2560ร.อ.หญิง สรัญญาพ.ท. อุกฤษฏ์-ดูรายชื่อ
7ITS2008เทคนิคและการประยุกต์ใช้โปรแกรม Word,Powerpoint และ Excel15 วัน6 มี.ค. -24 มี.ค. 2560จ.ส.อ.หญิง วารินทร์นาวาโท ชยุติ-ดูรายชื่อ
8ITS2009การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศระดับบุคคล5 วัน27 มี.ค. -31 มี.ค. 2560ร.อ. เกียรติคุณร.ท. วีรยุทธ-ดูรายชื่อ
9ITS2010การพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iOS Application)10 วัน22 พ.ค. -2 มิ.ย. 2560ร.ท. วีรยุทธนาวาโท ชยุติ-ดูรายชื่อ
10ITS2011เทคนิคการตัดต่อ VCD,DVD และไฟล์เสียง10 วัน19 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560พ.ต.หญิง นุชวราร.ท. วีรยุทธ-ดูรายชื่อ
11ITS2012การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 8/10 สำหรับองค์กร5 วัน3 ก.ค. -7 ก.ค. 2560นาวาโท ชยุติจ.ส.อ.หญิง วารินทร์-ดูรายชื่อ
12ITD1006การใช้งานระบบสารสนเทศด้านกำลังพล ครั้งที่๒4 วัน4 ก.ค. -7 ก.ค. 2560-พ.ต.หญิง นุชวรา-ดูรายชื่อ
13ITS2013การจัดทำ Infographic สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร10 วัน17 ก.ค. -28 ก.ค. 2560ร.อ.หญิง อินทิราจ.ส.อ.หญิง วารินทร์-ดูรายชื่อ
14ITS2014การปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นเตอร์10 วัน17 ก.ค. -28 ก.ค. 2560ร.อ. เกียรติคุณร.ท. สมโชค-ดูรายชื่อ