รายชื่อนักเรียนวิชา การปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นเตอร์ ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ ยศชื่อนามสกุลสังกัด
1ส.อ.กมลพงษ์มาพบทบ.
2จ่าสิบเอกนิติศักดิ์หริตกุลรร.ชท.สปท.
3จ่าตรีปวริศรแย้มแสงทองทร.
4นายสุภเวชนวมโคกสูงศศย.สปท.
5จ.ส.อ.เทพกรเนตร์สว่างรร.ตท.สปท.
6พ.จ.ท.จาณิกรณ์ ศรีจันทร์ทร.
7จ่าเอกสุริยายะประทุมทร.
8น.ส.จาริยาวินทะไชยทบ.
9พันจ่าตรีธนพลปรุรัตน์สป.
10จ่าอากาศโทกฤษดาบุญชูศรภ.
11สิบโทเฉลิมวุฒิหล้าอินเชื้อสลก.ทหาร
12จ่าอากาศโทณัฐพงศ์นอศรีศปร.
13สิบเอกกิตติเสนาอาวรสป.
14จ.ส.อ.ธวัชชัยมาลารร.ชท.สปท.
15จ.ส.ต.ภิญโญพลิคงสจร.ทหาร
16พ.จ.อธนพัฒน์เจริญศรีทร.
17พ.อ.อ.วิวัฒน์แนวทวิตสป.
18นายธีรพลชื่นจิตรยบ.ทหาร
19จ.ส.อ.สัมพันธ์พลเสนานทพ.
20พ.อ.ท.สุรพลโตผึ้งศตก.
21นายพรพรหมเล็กขำกง.ทหาร
22จ่าสิบเอกพีระพลมีปฐมนทพ.