รายชื่อนักเรียนวิชา การจัดทำ Infographic สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ ยศชื่อนามสกุลสังกัด
1ส.อ.วชิรแก้วบุรียบ.ทหาร
2จ่าสิบเอกคงศักดิ์ทรัพย์ประเสริฐขว.ทหาร
3นายสิรวิชญ์สุขสวัสดิ์กร.ทหาร
4ร้อยตรีหญิงกนกวรรณฟักเสือทบ.
5ร้อยตรีทวีพลรอดปรีชาทบ.
6จ่าสิบเอกนิติศักดิ์หริตกุลรร.ชท.สปท.
7นางสาววิณัฏฐวรรณหันเสรีทร.
8นางสาวพรไพลินประเเสริฐศรีสลก.บก.ทท.
9ร.ต.กรรดิ์ บุญมาชด.ทหาร
10จ่าอากาศเอกไทยคมภามังนทพ.
11นางสาวณัฏฐาคงแสงนทพ.
12นายทินกรทองจ่างยบ.ทหาร
13ร.ต.หญิงอรไพลินพรหมพันธกรณ์สำนักงาน รอง ผบ.ทสส. (ทบ.)
14สิบเอกจักรพันธ์อินกำเนิดรร.ตท.สปท.
15สิบเอกเฉลิมชัยอินทสรสตน.ทหาร
16จ่าโทหญิงสุรีพรสะภาสบ.ทหาร
17จ่าอากาศโทณัฐพงศ์นอศรีศปร.
18นาวาอากาศเอกวรรณยุทธบัตรประทานสป.
19จ.ส.ต.ธีร์นริศวร์ขอพึ่งธรรมสป.
20นายกิตติพรรักษากิจทบ.
21นาวาโทสุวรัฐรัฐชยากรทร.
22ร้อยตรีศุภเดชทองสลักขว.ทหาร
23นาวาตรีชวาลตมิศานนท์ศรภ.
24พันจ่าเอกหญิงศรัญญายศรุ่งเรืองทร.
25จ.ส.อ.วสุพุฒเขียวนทพ.
26พันจ่าเอกนิรุตต์อัตโนทร.
27พ.จ.อสนธยาหมื่นอาษาทร.
28พ.จ.อ.อภิรักษ์มีคล้ายทร.
29สิบเอกสมชายทับศรียก.ทหาร
30พ.อ.ท.สุรพลโตผึ้งศตก.