รายชื่อนักเรียนวิชา การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 8/10 สำหรับองค์กร ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ ยศชื่อนามสกุลสังกัด
1สิบโทหญิงวลันดาโพธิ์เกษมกร.ทหาร
2จ่าโทหญิงสุชาดามากระจันสบ.ทหาร
3สิบตรีชัยพรประสาทศิลป์ศรภ.
4ส.ต.หญิงนริสากรงามศรียบ.ทหาร
5น.ส.ดวงจิตสมใจรร.ชท.สปท.
6จ.ส.อ.สมชายบุญส่งศรภ.
7ส.ท.หญิง นิชานันท์นาดีรร.ชท.สปท.
8ส.อ.หญิงมาริสาศรีทองยก.ทหาร
9จ่าโทหญิง จิราพรแซ่เลี้ยวกง.ทหาร
10พล.อส.บุญไทยเสกแสร้งสน.บก.บก.ทท.
11จ่าโทวิทวัสขะทุมทร.
12สิบเอกศิริพันธ์เสาร์วงค์ศตก.
13นางสาวนฤมลโมทิมทบ.
14สิบโทภราเดชยางสวยศรภ.
15ส.ต.หญิงเบญจาพรภิญโญโชคสป.
16ส.ต.หญิง สุมณฑา ชูบัวทองกบ.ทหาร
17ส.ต.หญิงดาราธิปแสงแก้วสปท.
18ร้อยโท ชัยวิวัฒน์สาวทรัพย์กร.ทหาร
19จ่าสิบเอกประเสริฐพรมจริยาศรภ.
20พันโทระวีศิริชุ่มทบ.
21พ.จ.อ.หญิงประภาพรรณว่องปรีชากุลขว.ทหาร
22พ.ท.ทวียศพลดิศกง.ทหาร
23พันจ่าเอกอนันต์แหวนหล่อทร.
24พ.จ.ท.อนุวัตรสงจวงสน.บก.บก.ทท.
25พันจ่าอากาศเอกอัษฎาวุธสุยะขว.ทหาร
26พ.จ.ต. ชาญณรงค์ เกียนทองกบ.ทหาร
27ร.ต.ภูศิษย์ทองชูใจสป.