รายชื่อนักเรียนวิชา เทคนิคการตัดต่อ VCD,DVD และไฟล์เสียง ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ ยศชื่อนามสกุลสังกัด
1จ่าสิบโทนพพรบานแย้มสป.
2สิบเอกหญิงยศกมลจอมถึกสจร.ทหาร
3ร้อยตรีอริยลักษณ์เรี่ยมประเสริฐสป.
4สิบโทภูวดลขำปานทบ.
5จ่าสิบตรีกิตติศักดิ์ศรีประเสริฐสป.
6สิบโทวิริทธิ์พลหิรัญอนันต์พงศ์รร.ตท.สปท.
7นายอนันทรัพย์จันทร์แก้วสส.ทหาร
8สิบโทธนากรจันทร์วิลัยกพ.ทหาร
9จ่าเอกสุเมธคงซ่านสำนักงาน รอง ผบ.ทสส. (ทร.)
10จ่าอากาศโทณัฐพงศ์นอศรีศปร.
11สิบโทภราเดชยางสวยศรภ.
12พันจ่าอากาศเอกหญิงพรทิพย์ปั้นแก้วทอ.
13ร.ท.น้อยพานแก้วทอ.
14เรือเอกภาวินบุตรขุนทองยบ.ทหาร
15ร้อยตรีกฤชอ่อนสำอางค์รร.ชท.สปท.
16นายทนงศักดิ์พรมงามรร.ตท.สปท.
17พันจ่าเอกปรีชากางรัมย์ทร.
18พันจ่าอากาศเอกอธิษฐ์แจ่มใสวปอ.สปท.
19จ.ส.ต.วัลลภฤทธิสอนยก.ทหาร
20จ.ส.อ.ศักรินทร์รัตนพรหมทบ.
21พ.อ.ท.สุรวิชบัวส้มศตก.
22พันจ่าเอกจักรกฤษณ์กลิ่นหอมสป.
23นาวาโทหญิงประภาภรณ์ ดีไชย ดีไชยสส.ทหาร