รายชื่อนักเรียนวิชา การพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iOS Application) ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ ยศชื่อนามสกุลสังกัด
1จ่าเอกอธิพันธ์พุทธิชนกง.ทหาร
2ร.ต.สมภพม่วงจินดา ร.น.สปช.ทหาร
3ร.ต.สรรค์เลิศธีรกุลทบ.
4สิบตรีปัญจพลขำสัจจาสป.
5จ่าสิบตรีศราวุฒิ เชาว์เพ็ชร์ยก.ทหาร
6พ.อ.ต.ธนรัตน์วุฒิพรพงษ์รร.ชท.สปท.
7เรืออากาศตรีมนัสพรมกลางนทพ.
8สิบตรีนิรันดร์ศรีวรษาสส.ทหาร
9จ่าสิบเอกพีระพงษ์พิมพาเรือสส.ทหาร
10จ่าอากาศโทณัฐพงศ์นอศรีศปร.
11ร.ต.จีระวัฒน์วงษ์จันทร์นาทบ.
12ร.อ.นิติพัฒน์ศรีวงศ์สส.ทหาร
13จ่าอากาศเอกคฑาวุธปัทมะเสวีสป.
14พ.ท.ศรัณย์เจียมเจริญสปช.ทหาร
15พันเอกอรรณพศรีวัฒนาวานิชศรภ.
16จ่าสิบเอกสามารถโรจนาวีรร.ชท.สปท.
17ส.อ.กฤตพลเธียรจิรัฐฐิติกุลสป.