รายชื่อนักเรียนวิชา การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศระดับบุคคล ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ ยศชื่อนามสกุลสังกัด
1สิบเอกวัสสันต์โสมสัยสปช.ทหาร
2จ่าสิบตรีศราวุฒิ เชาว์เพ็ชร์ยก.ทหาร
3จ่าโทธรรมรัตน์คงสมศักดิ์สปท.
4จ่าสิบเอกจักรีสียางนอกทบ.
5สิบตรีภาณุวัฒน์พันพรมทบ.
6เรืออากาศโทภูดิศชวกรวรโชติทอ.
7สิบเอกพรรณพงษ์แก้วมูลสจว.สปท.
8นางสาวณฐมนห้วยชัยกร.ทหาร
9จ.ท.หญิงสุวิชญาป้านสำราญทอ.
10นาวาอากาศเอกวรรณยุทธบัตรประทานสป.
11ร้อยเอกเอกชัยลาวัลย์ศรภ.
12พันตรีชัยชนะอชิตกุลกบ.ทหาร
13นาวาตรีสมชายก้านบัวแก้วทร.
14พ.อ.อ.ปริญญาเมืองประแก้วสจร.ทหาร
15ร.ท.พิษณุศิริบุญญรัตน์สป.
16จ่าสิบเอกครรชิตศรีจันทร์รร.ตท.สปท.
17ร.ต.ตฤณโมขศักดิ์นทพ.
18ร้อยเอกหญิงเอื้องไพรสอนจันทึกนทพ.
19สิบโทหญิงฐิตาภาศรีนวลสบ.ทหาร
20ร้อยโทเอกวิศวร์ใจคงสป.
21น.ท.บัญชาลางคุณเสนทร.
22พันจ่าเอกจักรกฤษณ์กลิ่นหอมสป.
23เรืออากาศเอกวีระยุทธทองเพ็ญกง.ทหาร
24เรือตรีธนันพงศ์ศรีอักษรยก.ทหาร
25ร้อยตรีอำนาจสุขทองทบ.
26จ่าสิบเอกศิวนาถบุญรักษาสน.บก.บก.ทท.