รายชื่อนักเรียนวิชา เทคนิคและการประยุกต์ใช้โปรแกรม Word,Powerpoint และ Excel ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ ยศชื่อนามสกุลสังกัด
1สิบเอกประดิษฐ์โมฑะกุลศตก.
2จ่าโทหญิงวราพรพลอยพันแสงสป.
3จ.ส.ท.ญาณวิทย์คงประดิษฐ์งามยบ.ทหาร
4สิบตรีชัยพรประสาทศิลป์ศรภ.
5ร้อยตรีวิศวุฒิฉัตรชัยเจริญสุขสยย.ทหาร
6พ.อ.ท.วิทวัสติวาปีศรภ.
7พลอาสาสมัครธัญญลักษณ์สีชังสน.บก.บก.ทท.
8นายจีรศักดิ์แดงสังวาลย์สส.ทหาร
9สิบเอกประมาณจิตมุ่งศรภ.
10จ่าโทปองณัฐพูลสวัสดิ์ศรภ.
11จ.ต.หญิงศรัณย์ญาสนสุทธิกง.ทหาร
12นางสาวนาตยามั่นยิ่งยงทบ.
13ส.ต. ธนพล ลือวัฒนะสบ.ทหาร
14ส.อ.กานต์เทพเกื้อศรภ.
15ส.อ.หญิง อลิศราอินทะวงษ์ศตก.
16จ่าอากาศตรีหญิง กนกพรบังศรีศตก.
17สิบเอกจินดาบุญญาฤทธิ์สจร.ทหาร
18นางสาวปริญญาสายปิงกง.ทหาร
19สิบโทหญิงภัทราวดีปานเกิดสส.ทหาร
20ส.อ.หญิงสุกานดามิ่งกลิ่นสบ.ทหาร
21นางสาวพิกุลแก้วศิริทองทบ.
22จ.อ.วรพงศ์เนตรวิจิตรผท.ทหาร
23จ่าสิบเอกวิชาเขตชัยภูมิสส.ทหาร
24ส.ท.หญิง อรณีย์ นาวิกานุภาพสบ.ทหาร
25จ.ส.ท. พิพัฒน์ ชื่นรัมย์สบ.ทหาร
26สิบตรี หญิงปภาวงษ์รักษ์ยบ.ทหาร
27นาวาโทหญิงประภาภรณ์ ดีไชย ดีไชยสส.ทหาร
28จ่าสิบเอกหญิงบุศราพรมแตงยบ.ทหาร
29พันจ่าอากาศเอกจเรพิชัยกาญจน์กง.ทหาร
30พ.จ.ท.หญิงธัชชดาชูสังข์สจร.ทหาร