รายชื่อนักเรียนวิชา การสร้างสือมัลติมีเดียสำหรับ e-Learning ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ ยศชื่อนามสกุลสังกัด
1จ.ส.อ.นันทภพบำรุงวงษ์สส.ทหาร
2จ่าโทหญิงวราพรพลอยพันแสงสป.
3พ.จ.อ.จิราวุธพงษ์จันทร์สส.ทหาร
4สิบตรีชัยพรประสาทศิลป์ศรภ.
5จ่าสิบเอก สาธิตชุมพลทบ.
6สิบโทวันวิสุทธิประภาสะวัตสส.ทหาร
7นายอนันทรัพย์จันทร์แก้วสส.ทหาร
8จ่าโทปองณัฐพูลสวัสดิ์ศรภ.
9จ่าอากาศโทอัฐกรเพลิงเทียนสส.ทหาร
10นางธันวามาศอรัญยะนาคสส.ทหาร
11ร.ต.หญิงอรไพลินพรหมพันธกรณ์สำนักงาน รอง ผบ.ทสส. (ทบ.)
12สิบเอกหญิงวัชรีตะเพียนทองทบ.
13สิบโทสุภพงศ์ดำรงค์ศาสตร์สส.ทหาร
14ร.ท.วีรยุทธครั่งกลางสส.ทหาร
15สิบตรีนิรันดร์ศรีวรษาสส.ทหาร
16สิบตรีหญิงกนกลดาแฝงเมืองคุกสส.ทหาร
17ร้อยตรีธีระธิโสภาสส.ทหาร
18เรือตรีธงไชยไชยเหล็กสส.ทหาร
19นายชัยพรดีปานแก้วสส.ทหาร
20พันตรีชญาน์ภูติโยธินสส.ทหาร
21จ.ส.อ.สุรวุธแอมานศรภ.
22เรือตรีณภัคพงศ์กาญจนรุ่งเรืองสส.ทหาร
23พ.จ.อ.คมิกภัครธวัลพรสส.ทหาร