รายชื่อนักเรียนวิชา การวิเคราะห์โครงการและงบประมาณสำหรับผู้บริหาร เพื่อการตัดสินใจด้วยโปรแกรม Microsoft Project ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ ยศชื่อนามสกุลสังกัด
1จ.อ.หญิงกรวรรณชื่นพันธ์นทพ.
2จ.ส.อ.นันทภพบำรุงวงษ์สส.ทหาร
3ร.ท.ภัทรคล้ายโอภาสทบ.
4จ.อ.หญิง วาสนาธนะสีรังกูลนทพ.
5สิบเอกหญิงยศกมลจอมถึกสจร.ทหาร
6จ่าสิบโทปิติพลกาญจนะสส.ทหาร
7ร.ต.อนุสรณ์ทองคำฟูสส.ทหาร
8ร้อยตรี บัญชาทองลอยสส.ทหาร
9เรือตรีธงไชยไชยเหล็กสส.ทหาร
10จ.ท.หญิงพลอยอึ๊งใช้นทพ.
11น.ต.ชุมพลสวยเนตรทองทอ.
12เรือตรีณภัคพงศ์กาญจนรุ่งเรืองสส.ทหาร
13ร.ท.หญิงวรัทยาแย้มสุขรร.ตท.สปท.
14จ.ส.อ.พลชัยหอมเลยศรภ.