รายชื่อนักเรียนวิชา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายของหน่วย ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ ยศชื่อนามสกุลสังกัด
1สิบเอกกิตติชัยศิริสมบูรณ์สร.
2สิบโทหญิงวลันดาโพธิ์เกษมกร.ทหาร
3จ.ส.ท. ปรีดีคงหญ้าคาผท.ทหาร
4จ่าอากาศตรีธีรศักดิ์โตปัญญาวุธสป.
5สิบโทชำนาญจันทร์เที่ยงสป.
6สิบเอกชนาธิปอินพักทันสส.ทหาร
7ร้อยตรีศุภฤกษ์ฉายศรีศิริสป.
8สิบเอกปรีชาจาบทองศรภ.
9สิบเอกวัสสันต์โสมสัยสปช.ทหาร
10สิบเอกกษิดิ์เดชสมบุญศรภ.
11ร้อยตรีหญิงปฏิมาพรเยี่ยมสถานสป.
12นายสถาพรจุมปาแฝดทบ.
13จ่าอากาศโทณัฐพงศ์นอศรีศปร.
14จ.ท.สิรวิชญ์ศรีเดชศรภ.
15ส.ท.จิรวัฒน์ค่ายเทศนทพ.
16จ่าอากาศโทวุฒินันท์บุญล้ำนทพ.
17พ.จ.ต.พิเชษฎ์เวทมาหะสส.ทหาร
18นาวาโทนิสิตจิตรธานสป.
19จ.ส.อ.กิตติทู้ไพเราะศรภ.
20ร้อยตรีกฤชอ่อนสำอางค์รร.ชท.สปท.
21ร.ท.ณรงค์ชัยรอดมาดีสส.ทหาร
22ร.อ.ไพฑูรย์ศรีประพัฒน์ขว.ทหาร
23พันตรี เวนิชฉวีวงศ์รร.ตท.สปท.
24จ.ส.อ.วีระโกเมศวัฒนาศตก.
25จ.ส.ท.กติดิ์เดชศิริพงษ์กร.ทหาร