รายชื่อนักเรียนวิชา เทคนิคการเขียนภาษา PHP ติดต่อฐานข้อมูล MariaDB สำหรับพัฒนาเว็บไซต์องค์กร ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ ยศชื่อนามสกุลสังกัด
1ส.ท.หญิงพัชรีกิติวงศ์สยย.ทหาร
2จ.ส.อ.นันทภพบำรุงวงษ์สส.ทหาร
3สิบเอกปัฐวีถมยาปริวัฒน์ศรภ.
4ร.ท.หญิงปิยภัทรด้วงเพชรสส.ทหาร
5สิบโทภูวดลขำปานทบ.
6ร.ต.สมภพม่วงจินดา ร.น.สปช.ทหาร
7สิบเอกกฤตภาสพรชัยนพกรณ์สส.ทหาร
8จ่าสิบตรีศราวุฒิ เชาว์เพ็ชร์ยก.ทหาร
9จ.ส.อ.เฉลิมพล สิงห์ไทยนิยมศรภ.
10สิบโทกิตติศักดิ์แสงอุทัยสส.ทหาร
11สิบเอกดลทรัพย์ตรีสุวรรณรร.ตท.สปท.
12พ.อ.อ.กันตพงศ์ประไพเพชรสบ.ทหาร
13จ.ต.สิรวิชญ์จันทร์สุธรรมศรภ.
14เรือตรีประเสริฐฉินสวัสดิ์พันธุ์สป.
15สิบโทหญิงภัทราวดีปานเกิดสส.ทหาร
16สิบเอกพิธิพรแก้วชมศรภ.
17พันจ่าตรีเอนกพงษ์ ท่างามศรภ.
18จ่าโทหญิงพัชจิราโพธิศรีทร.
19นาวาตรีหญิงอรวรรณ ศุขวัฒนะกุลสป.
20เรือโทวสุนุกูลรักษ์สป.
21จ่าสิบเอกเกียรติศักดิ์ลุยทองทบ.
22ร.ท.ธงรบบุญระเทพทร.
23ร.ต.ตฤณโมขศักดิ์นทพ.
24สิบเอกสมชายทับศรียก.ทหาร
25นายปิยะจตุรภัทรอาภรณ์สส.ทหาร
26ว่าที่ เรือโทธีร์ศักดิ์ ถึงเสียบญวนทร.