รายชื่อนักเรียนวิชา การใช้งานระบบสารสนเทศด้านกำลังพล ครั้งที่๒ ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ ยศชื่อนามสกุลสังกัด
1ส.ต.หญิงดาราธิปแสงแก้วสปท.