พ.ท. อุกฤษฏ์ สอาด
ยศ/คำนำหน้าชื่อ: พ.ท.
ชื่อ: อุกฤษฏ์
นามสกุล: สอาด
เพศ: ชาย
เลขที่บัตรประชาชน: 3349900391120
เลขที่บัตรทหาร: 1317103394
ตำแหน่ง: หน.วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคทฤษฎี กวทส.ศฝทส.สส.ทหาร
สังกัด: สส.ทหาร
อีเมลล์: ีukrit.s@rtarf.mi.th
เบอร์โทรทหาร: 5756640
เบอร์โทรติดต่อ: 0912216199
การศึกษา: ปริญญาโท
ความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์: -
ประเภทสมาชิก: อาจารย์