ร.อ. สุภาพร แสงสว่าง
ยศ/คำนำหน้าชื่อ: ร.อ.
ชื่อ: สุภาพร
นามสกุล: แสงสว่าง
เพศ: หญิง
เลขที่บัตรประชาชน: 3160100073828
เลขที่บัตรทหาร: 5291140914
ตำแหน่ง: อจ.แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ กวทส.ศฝทส.สส.ทหาร
สังกัด: สส.ทหาร
อีเมลล์: s_oo_688@hotmail.co.th
เบอร์โทรทหาร: 5831071
เบอร์โทรติดต่อ: 0814419930
การศึกษา: สูงกว่าปริญญาโท
ความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์: เขียนโปรแกรม Oracle
ประเภทสมาชิก: อาจารย์